Holubinková 168/6, Praha 10 10400, Česka Republica, +420 777 434 100  iscool@email.cz       Jazyková škola Semantus - Kurzy Angličtiny a Ruštiny - Praha 10 - Nové Pitkovice

Obchodní podmínky SLT Consulting, s.r.o., - Jazykové kurzy Semantus Languages

 

1. Společnost

Společnost SLT Consulting, s.r.o., IC: 27906299 (dale jen SLT Consulting, s.r.o.) poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi SLT Consulting, s.r.o. a studentem jazykových kurzů a jsou pro zúčastněné strany závazné. Cílem SLT Consulting, s.r.o. je poskytnout studentům (zákazníkům), co nejkvalitnější služby v oblasti vzdělávání. To vše dobrovolnou formou s důrazem na přátelskou atmosféru v malých skupinkách studentů.

 

2. Přihlášení

a) Smluvní vztah mezi SLT Consulting, s.r.o. a studentem vzniká na základě objednávky. Přihlášení do kurzu je nezávazné, tzn. student může od smlouvy odstoupit do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení kurzovného uvedené v bodě 3 této smlouvy. Případ odstoupení od smlouvy po řádném zaplacení kurzovného je upraven v bodě 4 (storno podmínky).

b) Rezervace se stává závaznou v okamžiku uhrazení kurzovného, nebo její části, případně nástupem do kurzu.

Všechny slevy lze uplatnit při objednání kurzu, nikoliv po jeho zaplacení. Jednotlivé slevy není možné sčítat. Slevy není možné také využít na kurzy označené Last minute, tato cena je konečná.

 

3. Platba

a) Měsíční splátky. Student má možnost uhradit kurzovné na splátky. Podmínkou je mít uhrazeno 20 % před nástupem do kurzu. Kurzovné musí být splaceny nejpozději sedmi pracovních dnů před začátkem příštího měsíce.

b) Platba celého kurzu. Cena kurzovného je v tomto případě je zlevněna o 5 %. Kurzovné musí být splaceny nejpozději sedmi pracovních dnů před začátkem kurzu.

c) Pokud jde o nový zákazníky a zbývá do zahájení kurzu 7 dní a méně, je kurzovné splatné v den přihlášení.

d) Platbu lze provést ihned po vytvoření rezervace, nebo po přihlášení uživatele na stránkách http://www.semantus.cz/prihlaseni v sekci “Objednávky”.

e) Kurzovné je možné hradit

·         převodem na účet v UnicreditBanku

Číslo účtu SLT Consulting, s.r.o. je 521283018/2700, variabilní symbol je uveden v pokynech k platbě, které obdrží student na základě objednávky,

·         v hotovosti v zákaznickém centru (Praha 2, Francouzská, 75/4)

·         prostřednictvím platební brány Paypal na webových stránkách iscool.cz.

f) Uhrazením kurzovného platbou online se stává objednávka závaznou a vztahují se na ní storno podmínky vyplývající z bodu 4. těchto obchodních podmínek.

g) V případě zrušení kurzu nebo jeho části SLT Consulting, s.r.o. vzniká studentovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného.

 

4. Storno podmínky

Podmínky pro stornování kurzu a vrácení kurzovného jsou následující:

4.1) Stornování kurzu do zahájení kurzu – storno poplatek: 25 % z kurzovného.

4.2) V případě nespokojenosti s kvalitou výuky po prvních dvou vyučovacích dnech bude studentovi vráceno 75 % z kurzovného, pokud SLT Consulting, s.r.o. obdrží studentovo písemné (minimálně v elektronické podobě na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) prohlášení v tomto smyslu do třetího vyučovacího dne.

4.3) Stornování kurzu po zahájení třetího dne výuky – storno poplatek: plná výše kurzovného.

4.4) SLT Consulting, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna učební osnovy, změna místa konání, změna učebny, změna výukového materiálu, změna lektora, přesunutí, zrušení hodiny apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části.

a) Dojde-li ke změně v kurzu nebo k jeho zrušení, bude student neprodleně informován prostřednictvím sms, e-mailem nebo na stránkách www.semantus.cz

b) V případě zrušení kurzu nebo jeho části SLT Consulting, s.r.o. vzniká studentovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného.

c) V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku zákazníka buď vyplacena v hotovosti v centrále (Praha 2, Francouzská, 75/4), nebo převedena na jeho účet do 14 dnů.

 

5. Zmeškané hodiny

Za neúčast studenta na výuce neposkytuje SLT Consulting, s.r.o. žádnou finanční ani jinou kompenzaci.

 

6. Odstoupení od smlouvy

a) SLT Consulting, s.r.o. může z důvodu naplnění kapacity kurzu od smlouvy odstoupit. Přednost mají dříve platící studenti. Dnem platby se rozumí datum připsání kurzovného na účet společnosti. V případě úhrady ve stejný den mají přednost studenti, kteří si kurz objednali dříve.

b) SLT Consulting, s.r.o. si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se studentem a zrušit bez náhrady účast studenta v kurzu, a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců a pedagogů SLT Consulting, s.r.o. nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.

c) Postup při reklamaci kurzu (stížnosti na kurz) je popsán v reklamačním řádu.

 

9. Změny podmínek

Veškeré změny v těchto obchodních podmínkách budou prováděny v písemné formě a se souhlasem zúčastněných stran.

 

10. Ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení

a) Ochrana osobních údajů studenta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

b) Student tímto souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů SLT Consulting, s.r.o.: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a místo bydliště (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

c) Student souhlasí se zpracováním osobních údajů SLT Consulting, s.r.o., a to pro účely plnění smluvních závazků SLT Consulting, s.r.o., pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

d) Student bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat SLT Consulting, s.r.o. o změně ve svých osobních údajích.

e) Student potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Student prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k SLT Consulting, s.r.o. odvolat písemným oznámením doručeným na adresu SLT Consulting, s.r.o.

f) V případě, že by se student domníval, že společnost SLT Consulting, s.r.o. nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života studenta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

          I. požádat společnost SLT Consulting, s.r.o. nebo zpracovatele o vysvětlení,

          II. požadovat, aby společnost SLT Consulting, s.r.o. nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost studenta podle předchozí věty shledána oprávněnou, společnost SLT Consulting, s.r.o. nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li společnost SLT Consulting, s.r.o. nebo zpracovatel žádosti, má student právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění studenta obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

g) Požádá-li student o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost SLT Consulting, s.r.o. povinna tuto informaci předat. Společnost SLT Consulting, s.r.o. má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

h) Student souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany společnosti SLT Consulting, s.r.o. související se službami nebo podnikem společnosti SLT Consulting, s.r.o. na elektronickou adresu studenta a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob, zejména osob, které tvoří se společností SLT Consulting, s.r.o. koncern, na elektronickou adresu studenta.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 01.01.2015